Srpski English
+381 60 561 63 73 | +381 64 16 18 555 viktorijauzice@gmail.com Nemanjina 143, Užice

Boravišna taksa...

Prema aktuelnom Zakonu o turizmu, boravišnu taksu plaća lice za svaki dan boravka u ugostiteljskom objektu za smeštaj, izvan svog prebivališta.

Boravišnu taksu ne plaćaju:

  1. deca do sedam godina starosti
  2. lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komisije
  3. osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba
  4. učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po programu ministarstva nadležnog za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa nastavnim planom obrazovne ustanove, kao i učesnici republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i veštinama
  5. strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja takse;
  6. lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od sedam do 15 godina starosti.

Lica ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz o ispunjenosti navedenih uslova (članska karta, potvrda škole, odnosno obrazovne ustanove, uput lekarske komisije i drugo).

Davalac smeštaja naplaćuje boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge smeštaja.

Davalac smeštaja dužan je da u računu za uslugu smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse, kao i da navede osnov oslobađanja od plaćanja ili umanjenja iznosa boravišne takse, u skladu sa Zakonom o turizmu.

Odlukom Skupštine Grada Užica utvrđena je visina boravišne takse za boravak u turističkim objektima za smeštaj na teritoriji grada Užica u iznosu od 100,00 dinara dnevno po osobi.